Need Help ?
Call: +977- 023455276

समाचार बिस्तारमा

एसइइ सञ्चालनको पेश्की फर्छ्यौट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

श्री सबै केन्द्राध्यक्ष ज्यूहरु,
परीक्षा केन्द्र (एसइइ २०७६)  झापा

          प्रस्तुत विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं. ४४९ मिति २०७७।०३।१२ को पत्र बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को  २०७६।०२।०८ को निर्णयअनुसार शे.स. २०७६ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा-१०) को सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी प्रमाण-पत्र जारी गर्ने व्यवस्था भएकाले परीक्षा केन्द्रलाई परीक्षा सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको पेश्की रकम यही मिति २०७७।०३।२२ भित्र तपशील बमोजिमका बिल भरपाइ र बैंक भौचर संलग्न राखी पेश्की फर्छ्यौट गर्नहुन अनुरोध छ ।

तपशील

१. केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्षको बढीमा २ दिनको भत्ता बितरण गरेको भरपाई

२. अस्थायी शौचालय निर्माण खर्च स्टेसनरी खर्च र बिबिध खर्च शीर्षकमा खर्च भएको भए सोको बिल भरपाई

३. उपरोक्त खर्च बाहेक बाँकी रकम रा.बा. बैंक को ४ प्रति भौचर भरी जम्मा गरेको दोस्रो र चौथो प्रति भौचर

बैंक भौचर भर्दा निम्न कुरा नछुटाई भर्ने

मिति                                                       :- .....................

खाता नं.                                                   :- २२१०२०६००००००

खाता सञ्चालन गर्ने कार्यालयको नाम            :- को.ले.नि.का. झापा

नगद रु                                                      :-.....................  

अक्षरेपी                                                     :-................

बापत                                                        :- पेश्की फिर्ता (एसइइ)

रकम जम्मा गर्न पठाउने कार्यालयको नाम         :- शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ झापा

रकम जम्मा गर्न पठाउने कार्यालयको कोड        :- ३५०-०१-१२-०१

रकम बुझाउने व्यक्तिको नाम र फोन नं.              :- ...............................