Need Help ?
Call: +977- 023455276

समाचार बिस्तारमा

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा( SEE) कक्षा १० को मूल्याङ्कन विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा( SEE) कक्षा १० को मूल्याङ्कन विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना