Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  २०७१-१२-३०

संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन सहितको नियम १४६ मा भएको व्यवस्था र शिक्षा एेन २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम गठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियममा व्यवस्था भएको आधारभित्र रही प्रस्ताव गरिएको शुल्क प्रस्तावलाई विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधासमेतका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश भएको प्रस्ताव मिति २०७१।१२।३० गते बसेको जिल्ला शुल्क अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार स्वीकृत गरिएको छ । साथै शुल्क प्रस्ताव कुनै कारणबस आइपुग्न बाँकी भएका विद्यालयहरूले २०७२ बैशाख १० गते भित्र अनिवार्यरूपमा पेश गर्न समेत निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।