Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

ICT प्राप्त विद्यालयहरू

प्रकाशित मिती:  २०७१-०८-१७

आ.व. २०७०।०७१ सम्म ICT plan का आधारमा विद्यालयहरुमा internet connectivity, ICT based education सञ्चालन र जोडकोषको आधारमा कम्प्युटर सहयोगबापत रू. १,४०,०००।- प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूः