Need Help ?
Call: +977- 023455276

SEE परीक्षा २०७६ मा सामेल हुने विद्यार्थीको मूल्याङ्कन विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७७-०३-१७

श्री SEE परीक्षामा सहभागी सबै विद्यालयहरू

       झापा ।

प्रस्तुत विषयमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को मिति २०७७।०३।१० गते प्रकाशित सूचनाको बुंदा नं.३ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को वेभसाइटबाट आ-आफ्नो विद्यालयको कोड नं.राखी डाउनलोड गरिएको Excel sheet मा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क इन्ट्री गरेको Soft copy र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( एस.इ.इ.) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन,नतिजा प्रकाशन तथा कार्यविधि २०७७ को अनुसूची २ बमोजिमको प्रमाणित गरिएको मूल्याङ्कन विवरणको ३ प्रति हार्ड कपी मूल्याङ्कन समितिको निर्णयेको फोटोकपी सहित तपसिल बमोजिम समय तालिका अनुसार अनिवार्य रूपमा बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।