Need Help ?
Call: +977- 023455276

SEE २०७६ मा सहभागी हुने माध्यमिक विद्यालयहरूले Excel Formate मा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७७-०३-१६

श्री SEE मा सहभागी सबै विद्यालयहरू

       झापा ।

प्रस्तुत विषयमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को मिति २०७७।०३।१० गते प्रकाशित सूचनाको बुंदा नं.३ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को वेभसाइटबाट आ-आफ्नो विद्यालयको कोड नं.राखी डाउनलेड गरेको Excel format मा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क इन्ट्री गर्ने व्यहोरा अवगत नै हुनु पर्छ । सोही कार्यका लागि विद्यालयले प्राप्ताङ्क Entry गर्ने Excel Sheet प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको Website exam.neb.gov.np वा exam.neb.gov.np:85 मा Login गरी Username आफ्नो विद्यालयको जिल्ला सहितको ५ अंकको कोड नं. र पासवर्ड  see2076  राखी Excel Sheet Download गर्न सकिने छ । आफ्नो विद्यालयको पासवर्ड अनिवार्य परिवर्तन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

नोटः डाउनलेड गरेको Excel sheet मा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क इन्ट्री गरेको Soft copy  

र कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको प्रमाणित गरिएको मूल्याङ्कन विवरणको ३ प्रति हार्ड कपी सूचनामा तोकिएको समय भित्र अनिवार्य बुझाउनु पर्ने छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को वेभसाइट see.gov.np मा एस.. २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्ने तरीका (Guide) उपलब्ध छ ।