Need Help ?
Call: +977- 023455276

करारमा रहेका शिक्षकहरुको अद्यावधिक विवरण २०७६ प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-०८-०९

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालयको अभिलेख अध्यावधिकका लागि प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसार पेश गरेका कागजातहरु र कार्यालयको अभिलेख अनुसार कनिष्ठताको आधारमा करारमा रहेका शिक्षकहरुको विवरण तपशील बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सवैको लागि जानकारी गराइन्छ ।

फायल डाउनलोड गर्नुहोस् ।