Need Help ?
Call: +977- 023455276

अस्थायी शिक्षकको सेवा सुविधाबारेको अन्यन्तै जरुरी सूचना !!

प्रकाशित मिती:  २०७६-०६-१२

तपशील बमोजिमका अस्थायी सेवामा रही कामकाज गरी अवकास भएका शिक्षकहरुको सुविधाको रकम निकाशा प्रकृयामा रहेकाले यस अघि उपलब्ध नगराएको भए यथासक्य चाँडो यस कार्यालयमा सम्पर्क राखी  खाता नं. उपलब्ध गराउनहुन जानकारी गराइन्छ ।