Need Help ?
Call: +977- 023455276

अस्थायी शिक्षकको सेवा सुविधाबारेको अन्यन्तै जरुरी सूचना !!

प्रकाशित मिती:  

                         प्रस्तुत बिषयमा श्री विद्यालय शिक्षक किताबखानाको प.सं. २०७५/७६, च.नं. १४५७२, मिति २०७६।०३।१७ को पत्रानुसार यस शिक्षा नियमावली २०२८ संशोधनसहितको दफा ११ च को उपदफा १० र सोही दफाको उपदफा  ९ अनुसारको अस्थायी शिक्षकहरुको सेवासुविधाको रकमको तपशील बमोजिमको नामनामेसी विवरण यस कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । सेवा सुविधा लिनका लागि श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोली सो खाता नं. सहित यस कार्यालयमा  तीनदिनभित्र निवेदन दिनहुन जानकारी गराइन्छ । विवरण प्राप्त हुन बाँकीका हकमा किताबखानाबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ जानकारी गराइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।