Need Help ?
Call: +977- 023455276

दोस्रो किस्ता रकम माग गर्दा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

प्रकाशित मिती:  २०७६-०२-२९

ICT, इएजुकेसन तथा विज्ञान प्रयोगशाला लगायत सामग्री खरिद गर्ने प्रकृतिका  व्यवस्थापन कार्यक्रम प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पस तथा प्राविधिक विद्यालयहरुले दोस्रो किस्ता रकम माग गर्दा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु :-

  1. प्राप्त कोटेसन दरभाउपत्र र सोको तुलनात्मक चार्ट बनाई न्यूनतम मूल्य कबोल गर्न फर्मको कोटेशन दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने समितिको निर्णयको प्रतिलिपि ।
  2. कोटेसन दरभाउ पत्र स्वीकृत गरिएको फर्मबाट खरिद गरेको सामानको बिलहरु ।
  3. खरिद गरिएको सामानको दाखिला प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।
  4. फरफारक गरी बाँकी रकम निकासाका लागि अनुरोध गरिएको समितिको निर्णयको प्रतिलिपि ।
  5. अग्रिम आयकर दाखिला गरेको बैंक भौचर ।