Need Help ?
Call: +977- 023455276

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमहरु १

प्रकाशित मिती:  २०७६-०२-२६

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तपशीलमा उल्लेखित कार्यक्रमको पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा हुनेगरी निकाशा भैसकेको जानकारी गराइन्छ ।