Need Help ?
Call: +977- 023455276

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान निकाशा सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती:  २०७६-०२-०७

श्री सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. १ विराटनगरबाट विद्यादय, शैक्षिक स‌ंस्था तथा अन्य निकायलाई प्राप्त अनुदान मध्ये सम्झौता भइसकेका विद्यालय, शैक्षिक स‌ंस्था तथा अन्य निकायहरुको पहिलो किस्ताबापत ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैक खातामा निकाशा भइसकेको छ । कृपया आफ्नो बै‌क खाता जाँच गरी यकिन गर्नहुन जानकारी गराइन्छ ।