Need Help ?
Call: +977- 023455276
News Flash

ICT कोटा पाउने विद्यालयको सम्झौता फारम

प्रकाशित मिती:  २०७४।४।२५

ICT कोटा पाउने विद्यालयले यो   सम्झौता फारम  २ प्रति भरी  द्धितीय पक्षको महलमा वि व्य स अध्यक्षको दस्तखत र रोहवरमा    प्र अ को दस्तखत गरी विद्यालयको छाप लगाई भाद्र १ गते जि शि का झापामा वुझाउन हुन अनुरोध छ ।